STATUT FUNDACJI „HovaWarty „ Fundacja Pomocy Hovawartom

Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Fundacja „HovaWarty „ Fundacja Pomocy Hovawartom , zwana dalej Fundacją,

ustanowiona przez:

Beatę Lubszczyk

 zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu

02.04.2014r przez notariusza Michała Pośpiecha w Kancelarii

Notarialnej w Rybniku Plac Kopernika 3.

Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r., nr 46, poz. 203 wraz z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się

tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

3. Fundacja staje się osobą prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego

4.Terenem działania fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej

5. Siedzibą fundacji jest miasto Rybnik

6. Dopuszcza się działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

8. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

9. Fundacja może posiadać oddziały po za granicą Rzeczpospolitej Polskiej.

10. Ze względu na cele Fundacji, nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

11. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

12. Fundacja posługuje się znakiem graficznym, stanowiącym logo Fundacji.

13. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

14. Fundacja może ustanawiać odznaki i tytuły honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

&1.

Cele fundacji

1. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, w szczególności psów rasy Hovawart i w typie tej rasy,

2. leczenie i opieka nad zwierzętami bezdomnymi ,chorymi, pokrzywdzonymi lub porzuconymi oraz pomoc adopcyjna,

3. upowszechnianie wiedzy kynologicznej,

4. ochrona środowiska i ochrona zwierząt,

5. wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,

6. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, w szczególności poprzez podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt,

7. udzielanie wsparcia osobom niosącym pomoc bezdomnym psom rasy Hovawart i w typie tej rasy,

8. ograniczanie populacji zwierząt bezpańskich poprzez program sterylizacji i kastracji,

9. propagowanie właściwego stosunku do zwierząt,

10. ochrona dziedzictwa przyrodniczego i propagowanie ekologii .

&2.

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

– przechowywanie zwierząt bezdomnych, porzuconych, przekazanych drogą umowy darowizny lub wykupionych przez Fundację oraz odebranych właścicielom na drodze interwencji;

– utrzymywanie i prowadzenie domów tymczasowych, przytulisk i hoteli dla zwierząt;

– współfinansowanie w wybranych przez Fundacje przypadkach, pobytu zwierząt bezdomnych lub zwierząt wymagających specjalnej troski, w domach tymczasowych dla zwierząt bezdomnych prowadzonych przez wolontariuszy;

Fundacji, a także we wskazanych przez Fundacje hotelach dla zwierząt lub w szpitalach weterynaryjnych;

– działalność adopcyjna (poszukiwanie nowych opiekunów dla zwierząt znajdujących się pod opieką Fundacji, kwalifikacja do adopcji, kontrole poadopcyjne);

– diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zwierząt pozostających pod opieką Fundacji;

– wspieranie schronisk komunalnych;

  • realizowanie gminnych programów darmowej sterylizacji i kastracji zwierząt bezpańskich;

  • realizowania programu identyfikacji elektronicznej;

– organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów na temat ochrony praw zwierząt;

– propagowanie idei „zwierzę nie jest rzeczą”, odpowiedzialnej opieki na zwierzętami;

– organizowanie szkoleń dla wolontariuszy i inspektorów;

– podejmowanie interwencji w obronie praw zwierząt w związku z realizacją przepisów Ustawy o Ochronie zwierząt poprzez Inspektorat Fundacji;

– zbieranie środków finansowych i rzeczowych dla Fundacji z przeznaczeniem na realizację jej statutowych celów;

– kontakty i współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnych celach i profilu działania.

2. Działalność wymieniona w §1 Rozdział II, jest wyłączną działalnością statutową Fundacji. Cele Fundacji realizowane są na rzecz ogółu społeczności. Mogą być także realizowane na rzecz określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta będzie wyodrębniona ze względu na szczególną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

Dotyczy to w szczególności działalności charytatywnej zmierzającej do poprawy warunków sanitarnych i bytowych zwierząt w ubogich gospodarstwach wiejskich.

&3.

1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej.

2. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

&4.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia technicznego, szkoleniowego, informacyjnego, organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

&5.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może podejmować współpracę z organami administracji publicznej, w tym w szczególności poprzez tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, a także realizacji zadań publicznych zleconych, konsultowania projektów aktów normatywnych.

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

&1.

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 500złotych (słownie: pięćset złotych) przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości oraz inne mienie nabyte przez Fundacje w toku działalności.

2. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w papierach wartościowych, w ruchomościach oraz nieruchomościach.

3.Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

5. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.

6. W stosunku do członków Fundacji, członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji , pracowników Fundacji oraz osób, z którymi wyżej wymienieni pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo związanych z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zabrania się:

a) udzielania takim osobom pożyczek lub zabezpieczania ich zobowiązań majątkiem Fundacji;

b) przekazywania takim osobom majątku Fundacji na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystania majątku Fundacji na rzecz takich osób, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że wykorzystanie to wynika bezpośrednio ze statutowego celu Fundacji;

d) dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

&2.
Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

1. Darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji i subwencji oraz grantów,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4. dochodów z majątku Fundacji,

5. odsetek bankowych, papierów wartościowych,

6. nawiązek zasądzonych na cel społeczny przez sądy.

&3.

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

3. Majątek Fundacji i nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczane są wyłącznie na realizację działalności pożytku publicznego.

4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział IV

Organy Fundacji

&1.

Władzami Fundacji są:

1.Zarząd Fundacji,

2. Rada Fundacji.

&2.

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Fundację reprezentuje Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu,

działających łącznie.

&3.

1. Zarząd jest powoływany przez Radę Fundacji.

2. Zarząd może składać się z dwóch lub więcej osób.

3. Prezesem Fundacji zostaje jeden z członków Zarządu wskazany przez Radę Fundacji.

4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

5. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.

6. Członkowie zarządu mogą być w każdym czasie odwołani przez Radę Fundacji.

7. Ustanie członkostwa w Zarządzie następuje z :

a) z chwilą śmierci,

b) złożenia rezygnacji,

c) odwołania lub zakończenia kadencji.

d) skazania członka Zarządu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

8.Fundator może zostać powołany przez Radę na członka Zarządu.

9. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

&4.

1. Zarząd Fundacji zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz na pół roku.

2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, albo 2/3 członków Zarządu, albo na wniosek Rady Fundacji. Posiedzenie zwoływane jest poprzez zawiadomienie pisemne wysłane pocztą, lub drogą elektroniczną, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.

3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków, w tym Prezesa. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.

4. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach lub bez odbycia posiedzenia, w przypadku gdy wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte lub wyrażą zgodę na pisemne głosowanie.

5. Decyzje w sprawach likwidacji Fundacji oraz połączenia z inną fundacją zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

6. Do udziału w posiedzeniach Zarządu mogą zostać zaproszone osoby lub przedstawiciele innych organizacji współpracujących z Fundacją, członkowie Rady Fundacji, Fundatorzy, honorowi członkowie Rady, jednakże osoby te nie mogą brać udziału w głosowaniach.

&5.

Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:

1. Uchwalanie wieloletnich i rocznych planów finansowych,

2. administrowanie i sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

3. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,

4. tworzenie jednostek organizacyjnych Fundacji,

5. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji oraz przedstawianie ich Fundatorowi przed złożeniem właściwemu ministrowi,

6. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych wdziałalności statutowej.

7. Podjęcie następujących czynności wymaga uzyskania przez Zarząd wcześniejszej pisemnej zgody Rady Fundacji:

a) kupno, sprzedaż lub jakiekolwiek rozporządzenie nieruchomościami,

b) powołanie pełnomocnika w przypadku przewidzianym w §6 Rozdział IV.

&6.

1. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej.

2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub łącznie z innym członkiem Zarządu.

&7.

1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym, nadzorującym i opiniującym Fundacji.

2. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków powoływanych na czas nieokreślony. Członków Rady powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

3. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:

a) pisemnej rezygnacji z członkostwa,

b) śmierci członka Rady,

c) skazania członka Rady prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

d) odwołania przez Radę Fundacji.

4. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji, członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji w Zarządzie.

5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

6. Fundator może wchodzić w skład Rady Fundacji i nie może być pozbawiony tego członkostwa przez żadne uchwały.

&8.

1. Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni).

&9.

1. Rada Fundacji zbiera się na posiedzeniach co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo 2/3 członków Rady albo na wniosek Zarządu. Posiedzenie zwoływane jest poprzez zawiadomienie pisemne wysłane pocztą lub drogą elektroniczną, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.

3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków, w tym Przewodniczącego. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Decyzje w sprawach zmiany celów Fundacji oraz połączenia z inną fundacją lub likwidacji Fundacji zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

5. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą zostać zaproszone osoby lub przedstawiciele innych organizacji współpracujących z Fundacją, członkowie Zarządu, Fundatorzy, honorowi członkowie Rady, jednakże osoby te nie mogą brać udziału w głosowaniach.

6. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, składania pisemnych i ustnych wyjaśnień,

b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

&10.

1. Do zadań Rady należy:

a) kontrolowanie i nadzór nad bieżącą działalnością Fundacji,

b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady,

c) zatrudnianie członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzeń oraz podpisywanie z nimi umów,

d) ocena pracy Zarządu,

e) przyjmowanie corocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

f) dokonywanie zmian statutu,

g) zatwierdzanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

&11.

1. Rada Fundacji może podjąć decyzję o przyznaniu honorowego członkostwa w Radzie osobom, które w sposób szczególny przyczyniają się do funkcjonowania i rozwoju Fundacji lub realizacji obranych przez Fundację celów.

2. Członek honorowy Rady Fundacji może uczestniczyć w zebraniach i posiedzeniach władz Fundacji, z głosem doradczym, ale nie może brać udziału w głosowaniach.

3. Członek honorowy Rady Fundacji nie pobiera wynagrodzenia za swoją funkcję w Fundacji.

 

Rozdział V.

Połączenie z inną fundacją i likwidacja Fundacji

&1.

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji również w drodze jednomyślnej uchwały.

&2.

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Zarządu i Rady Fundacji.

3. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.

4. Do obowiązków Likwidatora należy:

a) zgłoszenie wniosku do Sądu Rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji;

b) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;

c) wezwanie wierzycieli Fundacji do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu trzech miesięcy od daty ogłoszenia;

d) ściągnięcie wierzytelności i wypełnienie zobowiązań Fundacji;

e) spieniężenie majątku Fundacji pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli poprzez sprzedaż całości lub części tego majątku w trybie składania ofert.

5. Likwidacja nie może być prowadzona w sposób sprzeczny z celami statutowymi Fundacji, w szczególności sprzedaż zwierząt stanowiących własność Fundacji dopuszczalna jest wyłącznie na rzecz osób fizycznych lub prawnych, których działalność nie jest sprzeczna z celami statutowymi Fundacji.

6. Majątek w postaci środków pieniężnych pozostałych po likwidacji Fundacji przekazuje się instytucjom lub osobom fizycznym, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

Do spraw nieuregulowanych w statucie należy stosować przepisy:

1. Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach ( Dz.U.1984 Nr 21 poz. 97 z późniejszymi zmianami);

2. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96 , poz. 873 z 2003 roku , z poź. zm.)

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy VII Wydział KRS w ……..